POTRZEBY WAPNOWANIA W ROLNICTWIE

POTRZEBY WAPNOWANIA W ROLNICTWIE

Gleby gruntów ornych w Polsce wykazują duże zakwaszenie wynikającez przebiegu procesów glebotwórczych, oddziaływań antropogenicznych i zbyt małego zużycia nawozów wapniowych . Udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych przekracza średnio dla obszaru całego kraju 40%. Są to gleby na których wapnowanie jest konieczne i potrzebne.
Zakwaszenie gleb związane jest głównie z negatywnym wpływem klimatu, w którym występuje przewaga opadów nad parowaniem. Powoduje to ciągłe przemieszczanie składników pokarmowych, przede wszystkim związków zasadowych w głąb profilu glebowego. Zakwaszeniu sprzyjają również niektóre naturalne procesy przemian związków organicznych i związków azotu. Skutki zakwaszania gleb mogą prowadzić do zmniejszenia przyswajalności podstawowych składników niezbędnych dla rozwoju roślin. Zakwaszenie może także zwiększać ruchliwość niebezpiecznych dla roślin i ludzi pierwiastków, głównie metali ciężkich, których nadmierna koncentracja dyskwalifikuje rośliny na cele konsumpcyjne i stanowi poważne zagrożenie. Silne zakwaszenie gleb ogranicza aktywność drobnoustrojów oraz osłabia intensywność przebiegu procesu pobierania wolnego azotu z powietrza i składników pokarmowych do głębszych warstw gleby. Konsekwencją jest spadek żyzności gleby i pogorszenie jej jakości.

Głównym celem wapnowania jest stworzenie roślinie warunków do wzrostu poprzez:

  • eliminacje toksycznego glinu w glebie -budowanie silnego i głębokiego systemu korzeniowego rośliny
  • tworzenie struktury agregatowej gleby i tym samym poprawę warunków wodno-powietrznych
  • zwiększenie przyswajalności składników mineralnych
  • poprawę gospodarki azotem

Wapnowanie ma na celu zmianę właściwości chemicznych, fizycznychi biologicznych gleby na dłuższy okres czasu. Jego wpływ nie ogranicza się do wzrostu plonów roślin w najbliższych latach po zabiegu, ale utrzymuje się także w dalszych latach. Dlatego też wapnowania nie możemy traktować jako nawożenia pod poszczególne rośliny, ale jako zabieg do rotacji zmianowania, czy jakiegoś ogniwa tego zmianowania. Można też wapnować małymi dawkami, ale częściej, jednak zmiany właściwości nie zostają osiągnięte wcale lub dopiero po dłuższym czasie, a zabieg ten staje się wówczas kosztowny. Pierwsze wapnowanie, gdy chodzi o gleby kwaśne ale średnie i ciężkie, można traktować jako wapnowanie melioracyjne. Wówczas dawki wapna będą stosunkowo wysokie i wywołają zmiany odczynu co najmniej o jednostkę pH, z czym wiążą się zmiany właściwości chemicznych gleby. Przy następnym wapnowaniu pH wyjściowe będzie wyższe i dawki wapna nawozowego odpowiednio będą niższe. Takie wapnowanie będziemy nazywali zachowawczym, gdyż ma ono na celu niedopuszczenie do ponownego obniżenia pH. W celu ustalenia poziomu i terminu stosowania wapnowania należy śledzić zmiany odczynu gleby poprzez wykonywanie oznaczeń w terenie.

Regularne wapnowanie gleb poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gleby, wpływa na tworzenie struktury gruzełkowatej gleby, zwiększa przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny oraz zmniejsza toksyczne oddziaływanie na nie glinu. Związki tego metalu są szczególnie niebezpieczne przy pH poniżej 5,0, ponieważ zakłócają rozwój i prawidłowe funkcjonowanie systemu korzeniowego. Do usunięcia glinu wystarczają niewielkie dawki wapnia. Bardzo korzystne jest regularne wapnowanie małymi dawkami nawozów wapniowych, co pozwala na utrzymanie właściwego odczynu gleby, jak również zawartości glinu w granicach nieszkodliwych dla roślin. Wapnowanie to zabieg niezbędny do zrównoważenia skutków zakwaszenia wywołanego przez stosowanie nawozów mineralnych.

Gleby użytków rolnych powinny wskazywać pH w granicach 5,0-7,0. Wartość pH poniżej 4,5 sygnalizuje nam niebezpieczeństwo zakwaszenia gleby, a wartość powyżej 7,0 alkalizacji, które negatywnie wpływają na stan mikroflory i mikrofauny glebowej. Wapnowanie ma na celu przede wszystkim poprawę parametrów gleby, decydujących o jej żyzności i urodzajności.

potrzeby_wapnowania

W celu zamówienia skontaktuj się z nami telefonicznie - numery: 695 055 858, 607 414 814, 690 055 858 lub wypełnij poniższy formularz.