REGULACJA ODCZYNU

Regulacja odczynu polega na utrzymywaniu w uprawianej glebie zakresu pH zapewniającego optymalne warunki wzrostu rośliny najbardziej wrażliwej na zakwaszenie. Kontrola odczynu gleby powinna być prowadzona systematycznie, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków (obserwacja roślin uprawnych, chwastów, pomiarów odczynu gleby w polu i w laboratorium). Odczyn dostarcza szeregu informacji o kierunkach procesów zachodzących w glebie, których skutki wpływają na rośliny uprawne, a uregulowany odczyn gleby ma decydujący wpływ na jej podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. 

regulacja_odczynu

Optymalny zakres odczynu dla maksymalnego plonowania większości roślin uprawnych mieści się w przedziale pH od 5,5 do 6,5. Decyzję o wapnowaniu pola należy rozważać w sytuacji, gdy odczyn gleby spadnie o 0,5 jednostki pH poniżej zakresu optymalnego dla danej kategorii agronomicznej gleby. Utrzymanie optymalnego zakresu odczynu gleb w gospodarstwie jest podstawowym warunkiem opłacalności produkcji roślinnej. Niespełnienie tego warunku oznacza znaczną utratę plonu nasion, ziarna, korzeni, bulw i pasz, a także pogorszenie jakości konsumpcyjnej, paszowej i przemysłowej płodów rolnych. Rośliny jak przedstawiono na wykresie plonują najlepiej pod warunkiem, że rosną w glebie o optymalnym lub tolerowanym przez nie zakresie odczynu.

W celu zamówienia skontaktuj się z nami telefonicznie - numery: 695 055 858, 607 414 814, 690 055 858 lub wypełnij poniższy formularz.